Menu

Sledljivost kroz revizije i serijske brojeve

Revizija (serija, lot, batch) artikla predstavlja određenu količinu datog artikla označenu na određeni način kako bi se pratila kroz sistem. Moguće je automatsko kreiranje revizije artikla prilikom njegovog ulaska u magacin, pri čemu se on vodi na stanju pod datom revizijom i kao takav se i skida sa njega. Bilo da ta skinuta količina ide u proizvodni nalog ili se otprema klijentu, ostaje zabeleženo da se radi o njoj i moguće je rekonstruisati od koga je i sa kojom prijemnicom ona stigla.

Za još detaljnije praćenje, aplikacija omogućava i korišćenje komada tj. serijskih brojeva. Komadi su instance određenog artikla, svaka označena jedinstvenim serijskim brojem. Oni se u aplikaciji vode kao dodatni nivo detalja u odnosu na artikle sa količinama: dokumenti sa serijskim brojevima (npr. otpremnice) i dalje imaju stavke u kojima piše artikl i količina, a pored toga postoje i opcioni detalji o serijskim brojevima koji ulaze u tu količinu. (Naravno, korisnik se ne opterećuje upisom svih ovih podataka, on ubacuje serijske brojeve u dokument a oni se grupišu u stavke po artiklu). Na ovaj način, sledljivost se uspostavlja tako što se vidi u kojim dokumentima se serijski broj pojavljuje: vidi se preko kojeg dokumenta je ušao (dakle, kada i od koga je nabavljen), kome je isporučen ili u kojem proizvodnom nalogu je ugrađen.

Na vrh