Menu

Upravljanje projektima, procesima i dokumentima

Integrisana evidencija projekata sa hijerarhijskom strukturom aktivnosti i mogućim vezivanjem verzionisanih dokumenata na svakom nivou hijerarhije. Modul je primenjiv svuda gde je potrebno pratiti kompleksne aktivnosti sa pratećom dokumentacijom, kao što je planiranje i izvođenje projekata iz bilo koje inžinjerske struke ali i za jednostavnije potrebe gde je potrebno grupisanje aktivnosti, podela zaduženja i vezivanje dokumentacije. Kada se poveže sa ostalim poslovnim modulima (osnovno poslovanje, document management) može da omogući praćenje projekata za kakvo bi inače trebalo upotrebiti više različitih alata, koji pritom ne bi bili integrisani kao što je ovde slučaj.

Najbitnije funkcionalnosti:

 • Projekti i aktivnosti
  • Hijerarhijska struktura: projekti sadrže aktivnosti koje mogu sadržati pod-aktivnosti do proizvoljnog nivoa dubine.
  • Moguće je definisati tipove i način ponašanja aktivnosti: najčešće se pravi više vrsta grupnih aktivnosti (pod-projekti), zadataka (zaduženja) i izvršnih aktivnosti (evidencija šta je ko kada uradio).
  • Kontrola pristupa - korisnici dobijaju privilegije po tipu aktivnosti, pri tom mogu da vide sve aktivnosti ili samo one za koje su zaduženi, a moguće je odvojeno zabraniti izmene i omogućiti samo gledanje aktivnosti određenom kriterijumu.
  • Svaka aktivnost ima evidenciju planiranog i realizovanog vremena, tako da je moguće i planiranje i izvođenje projekta.
  • Na svaku aktivnost, projekat ali i šire (kompanije, artikle...) moguće je vezati dokumente.
 • Dokumenti
  • Svaki dokument u sebi može da sadrži više fajlova.
  • Fajlovi se smeštaju centralizovano na serveru ali svaki korisnik ima lokalnu kopiju dokumenata koji su mu dostupni. Lokalne kopije dokumenata se kod svih korisnika prave na isti način tako da je moguće referencirati jedne fajlove iz drugih (što je bitno, recimo, za AutoCAD fajlove koji mogu u sebi uključivati druge fajlove).
  • Za svaki fajl se na serveru pamti istorijat izmena - određeni broj poslednjih revizija standardno, a starije ako se posebno štikliraju za čuvanje.
  • Pošto su fajlovi najčešće kompleksnog formata (AutoCAD, Word, Excel), radi se po principu ekskluzivnog check-out-a: jedan korisnik markira fajl kao "odvojen" za njega i dok ga on ne oslobodi (i eventualno snimi natrag na server), drugi ne mogu da ga menjaju.
 • Procesi
  • Proces definiše korisnik kao listu koraka sa akcijama koje treba izvršiti, ili čak celim pod-procesima. Ovi koraci se kod izvršenja pojavljuju kao čeklista, kojom izvršilac evidentira kada je šta urađeno. Čeklista se često pravi u potpuno odvojenoj aplikaciji koja je napravljena specijalno za brzo beleženje urađenog posla.
  • Definiciju procesa je moguće vezati za proizvoljan tip podatka u aplikaciji: na primer, proces definisan na artiklu može se preuzeti kada se kreira nalog za proizvodnju tog artikla. Kada se krene u proizvodnju konkretnog proizvoda (serijskog broja), kreira se instanca procesa gde se evidentiraju izvršene radnje na njemu. Procesi vezani za određeni tip dokumenta ili aktivnosti mogu označavati korake koje je neophodno izvršiti da bi se dokument ili aktivnost kompletirala.
  • Kao posledica izvršenja procesa, mogu se automatski kreirati određene aktivnosti - zadaci da se nešto izvrši, dokumenti i slično. Na primer, povlačenje iz magacina robe koja je potrebna za proizvodnju.
  • Višestruki statusi: Cyclone u osnovi za većinu tipova podataka (aktivnosti, dokumenti) definiše samo najosnovnije statuse - u pripremi, aktivno, završeno, otkazano. Naš stav je da ostali statusi u stvari nisu statusi tog podataka nego statusi procesa na njemu. Zato je napravljen poseban sistem kojim se evidentiraju procesni statusi (mi ih zovemo flegovi, jer im je zadatak da signaliziraju da se nešto desilo u procesu), i oni mogu da budu kreirani automatski tokom izvršavanja procesa ili da se postavljaju ručno.
Na vrh