Menu

Osnovno poslovanje

Osnovna organizacija poslovanja - finansije i robno poslovanje

Modul osnovnog poslovanja u integraciji sa našim ERP sistemom Cyclone Enterprise predstavlja zaokružen Informacioni Sistem koji jednoj firmi rešava sve što je potrebno za uspešno vodjenje organizacije poslovanja. Trgovinske firme koje se bave uvozom, skladištenjem i daljom distribucijom i prodajom robe, mogu ovim rešenjem za veoma kratko vreme staviti pod kontrolu kompletne finansije, i srediti procese službe nabavke i prodaje, uz centralizaciju svih podataka i dokumenata unutar kompanije.

Najvažnije funkcionalnosti modula osnovnog poslovanja predstavljaju:

  • Centralizovanje svih informacija u jedan Informacioni Sistem koji koriste svi korisnici, uz definisanje privilegija i prava pristupa
  • Evidencija podataka o kompanijama, kao što su poslovni partneri, dobavljači, klijenti, sa evidencijom svih kontakt osoba sa kojima se vrši poslovna korespodencija na nivou dokumenata
  • Kompletno praćenje protoka robe i definicije šifarnika artikala i usluga, uz proizvoljan broj magacina, i vodjenja stanja robe po svakom od njih, sa mogućnošću projekcije stanja u proizvoljnom vremenskom periodu u odnosu na dokumente koji utiču na stanje, kao što su porudžbenice, ulazne i izlazne fakture, rezervacije, prijemnice i otpremnice i drugo
  • Vodjenje ulaznih i izlaznih cenovnika u različitim valutama, sa inteligentnim mehanizmom za import podataka iz najčešće korišćenih formata fajlova Back Office aplikacija
  • Praćenje službe nabavke, od dokumenata "Upit za ponudom", do kompleksnih ponuda po različitim oblastima na kojima može raditi više ljudi u isto vreme uz pamćenje revizija svih ponuda, do kreiranja finalne ponude
  • Pamćenje veza i protoka robe i novca kroz dokumente sa mogućnošću lakog kreiranja novih dokumenata kopiranjem informacija iz jednih u druge
  • Online veza i preuzimanje kurseva od servisa Narodne Banke Srbije, te vodjenje vrednosti svih dokumenata u bilo kojoj valuti izborom kursa na zadati datum
  • Praćenje kompletnih finansija kroz ulazne i izlazne fakture, uplate i isplate, sa inteligentnim mehanizmom importa podataka iz izvoda za vodeće e-Bank aplikacije, sa prepoznavanjem ciljnih firmi po uplatama/isplatama i razduživanjem ulazno/izlaznih faktura i troškova
  • Mogućnost analize poslovanja za menadžment, svrstavanjem svih vrsta dokumenata u pripadajuće projekte i pregleda toka posla po različitim kriterijumima i iz različitih uglova uz procentualnu procenu realizacije posla i projekta
  • Prijateljski nastrojen grafički interfejs aplikacije koji se prilagodjava svakom pojedinačnom korisniku tokom korišćenja
Na vrh