Menu

Usluge sa evidencijom naplativih stavki

Evidencija datih usluga radi njihove kasnije naplate, integrisana sa jedne strane sa proizvoljno kompleksnim cenovnicima i sa druge sa sistemom za evidenciju izvršenja zadataka i obradu klijentskih zahteva. Istovremeno moguća i evidencija "outsource" usluga koje se plaćaju dobavljaču.

 • Tokom svakodnevnog rada u aplikaciji, korisnik evidentira svoje aktivnosti. Pritom se automatski po određenim pravilima (npr. prilikom završetka obrade zahteva ili evidencijom određenih tipova aktivnosti) kreira stavka kojom je evidentiran iznos za naplatu. Sam korisnik aplikacije ne mora da zna da će nešto biti naplaćeno ni koliki iznos je u pitanju. Naplative stavke kasnije zadužena osoba uvlači u fakturu za klijenta i pritom se tačno evidentira šta je fakturisano, kada i kojom fakturom, a sa druge strane klijent može da dobije tačnu specifikaciju šta mu je fakturisano.
 • Moguće je podržati specifične scenarije, tj. na osnovnoj funkcionalnosti izgraditi logiku koja je specifična za klijenta. Ovo je bitno pošto se ovde najčešće radi o specijalizovanim delatnostima koje mogu najvećim delom da se automatizuju, a to znači da aplikacija mora da se prilagodi klijentu a ne klijent aplikaciji. Par primera:
  • Evidencija klijentovog zahteva/porudžbine i aktivnosti na njenoj realizaciji: beleži šta je klijent zahtevao, kreira se jedan ili više zadataka zaduženim osobama, i kada se pod određenim uslovima zahtev zatvori, automatski se kreira naplativa stavka sa odgovarajućim iznosom.
  • Evidencija uobičajenih aktivnosti u radu (utrošeno vreme i slično), pritom se na onima koje imaju finansijske podatke bira za kojeg klijenta se radi kako bi se znalo kome da se fakturiše.
 • Podesiva logika za kreiranje naplative stavke: ovo je praktično neophodno u ovakvim scenarijima jer naplaćena cena može zavisiti od broja utrošenih sati, tipa aktivnosti, unetog naplaćenog iznosa (bitno u naplati potraživanja) itd.
 • U skladu sa time, i cenovnik može biti proizvoljno kompleksan. Ako je ikako moguće (a najčešće jeste), gleda se da se naplativa stavka kreira kao određena količina nekog artikla/usluge iz cenovnika. U tom slučaju se cene lako definišu u standardnom cenovniku za artikle koji je fleksibilan i podržava veliki broj kombinacija, od direktnog zadavanja cene ili popusta na osnovnu cenu za klijenta do dodeljivanja popusta kategoriji klijenata za kategoriju artikla/usluge.
 • Multivalutnost: cenovnik u aplikaciji Cyclone je standardno multivalutni, i moguće je zadati poseban kurs za preračun cena iz cenovnika.
 • Pored svega ovoga, fakture zadržavaju i svoje standardne funkcionalnosti, dakle moguće je dodavanje stavki na fakturu nezavisno od naplativih stavki.
 • Moguća evidencija i plativih stavki, tj. stavki koje treba platiti drugoj firmi. U slučaju agencija koje razmenjuju usluge između sebe, ovo je korisno jer je moguće i jedne i druge stavke ubaciti u fakturu i platiti/naplatiti samo razliku, uz evidenciju kompletne specifikacije datih i primljenih usluga. Pritom se cene za plaćanje računaju takođe automatski, po cenovniku dobavljača usluge.
Na vrh